Om oss

Kvæfjord Matkultur er et nettverk bestående av virksomheter som produserer, selger og distribuerer et bredt sortiment av lokalmat og kortreise opplevelser fra Kvæfjord og øyriket.

Pr. i dag består nettverket av 13 medlemmer.

Visjon
Sammen om mat, matopplevelser og matkultur i verdensklasse.

Hovedmål
Økt verdiskaping hos aktørene gjennom å utvikle/ videreutvikle produkter, tjenester og opplevelser knyttet til mat & opplevelser til prioriterte målgrupper.

Delmål
Kvæfjord med øyriket skal bli den ledende matregionen i landsdelen, og merkevaren Kvæfjord skal garantere for kvalitet i alle ledd. Sammen skal vi innfri kundens/gjestens forventninger til lokalmat og matopplevelser av ypperste klasse.

  • Etablere produktene fra øyriket som en etterspurt nasjonal (og på sikt en internasjonal) merkevare.
  • Sørge for at lokalmat og matopplevelser fra øyriket blir en integrert og betydningsfull del av opplevelsestilbudet i regionen. Utvikle nye spesialiteter basert på råvarer fra øyriket og opplevelseskonsepter som gir «reason to go».
  • Øke synligheten og tilgjengeligheten for lokalmat fra øyriket gjennom å effektivisere salg og distribusjon av produkter og tjenester.

Ambisjoner
Økt etterspørsel og tilgjengelighet for medlemmenes produkter og tjenester. Et bredt spekter av lokale matprodukter, og stor nok produksjon til å dekke etterspørselen. Gode slags- og distribusjonskanaler som gjør det enkelt å velge lokalt. Kortreiste opplevelser blir attraktivt og etterspurt fra det lokale, regionale og internasjonale markedet. Sette Kvæfjord og øyriket på kartet som en attraktiv matdestinasjon der historien om våre lokale råvare og det gode vertskap kommuniseres på en ekte og troverdig måte.

Kvæfjord Matkultur skal tilpasse produksjon og salg i forhold til nye trender og det grønne skiftet. Nettverket skal har en ambisjon om å bli en kompetanse-hub for kunnskap og rådgivning innenfor områder som lokalmat og miljøvennlig produksjon.

Vår hovedstrategi
Hovedstrategien er, gjennom samarbeid i nettverk, å øke aktørenes profesjonalitet i alle ledd av leveransen, samt bidra til økt synlighet og økt verdiskaping hos medlemmene.

Å ha tillit til hverandre, dele kunnskap, oppfylle inngåtte forpliktelser, samt bidra til å skape et positivt felleskap vil være avgjørende for å lykkes med samarbeidet i nettverket og nå felles målsetninger.

BAKGRUNN

KVÆFJORD – BYGDA MED 3000 INNBYGGERE OG 25 000 HUSDYR!

Kvæfjord er kjent for sine lange jordbrukstradisjoner med store avlinger med flotte, søte jordbær og gode poteter og ikke minst for Norges nasjonalkake «Kvæfjord- kaka». Det gode klimaet, de sørvendte liene og de lyse nettene i midnattssol gir råvarene den særdeles gode smaken, og både grønnsaker, bær, kjøtt og egg er etterspurte produkter langt utenfor kommunegrensene. Her finner du alt fra små produsenter som tilbyr nisjeprodukter, til produsenter som er store innenfor sitt produktområde, og aktører som foredler, tilbereder og serverer lokalmat. Jordbrukstradisjonene har gått i arv fra steinalderen frem til i dag, hvor unge dedikerte fagfolk tar i bruk lokale råvarer og tilbyr spennende måltidsopplevelser.  Tradisjonsrik, kortreist, velsmakende og sunn mat fra «Nord-Norges matfat» er et fortreffelig utgangspunkt for utvikling av mat, matkultur & opplevelser i Kvæfjord og øyriket.

Mulighetsrommet

Kvæfjord med øyriket har et unikt ressursgrunnlag som jordbruksområde på grunn av godt jordsmonn og gode klimaforhold. Ressursene forvaltes av mennesker med faglig dyktighet og entusiasme for mat og matkultur, og har alle forutsetninger for å lykkes med videreutvikling av mat og matkultur.

Fra forprosjekt til hovedprosjekt

Kvæfjord kommune tok i 2016 initiativ til å jobbe sammen med lokale aktører i forprosjektet «Matkultursenter i Kvæfjord». Forprosjektet hadde som hovedmål å utrede muligheten og interessen blant aktørene for å etablere et Matkultursenter i Kvæfjord med fokus på lokalmat, lokalhistorie og lokale opplevelser. I forprosjektet ble det lagt vekt på å skaffe innsikt, og ikke minst gi aktørene inspirasjon til et videre samarbeid rundt en felles satsing på lokalmat og opplevelser knyttet til mat/matkultur.

I løpet av forprosjektet fikk man bekreftet at det lå et uforløst potensiale hos aktørene i Kvæfjord hva gjelder å videreutvikle og selge produkter og opplevelser knyttet til lokalmat. Aktørene i Kvæfjord kjennetegnes imidlertid av at de driver bedrifter hvor mange jobber alene og ofte med begrensende tidsressurser. Ved å jobbe sammen i et nettverk så man muligheten for å samle ressursene og dermed mulighet for å gjennomføre mer omfattende utviklingstiltak enn man ville klart på egenhånd.

En videreføring av forprosjektet ble lansert våren 2017, og 8 lokale aktører ønsket å videreutvikle virksomheten sin gjennom et samarbeid i bedriftsnettverk «Kvæfjord Matkultur». Nettverket søkte midler fra Innovasjon Norge og fikk innvilget utredningstilskudd. Arbeidet i nettverket skulle bidra til å utvikle medlemmene til profesjonelle aktører som skulle levere kvalitetssikrede produkter, opplevelser og tjenester med hovedfokus på lokalmat til utvalgte målgrupper. Prosjektet hadde hovedfokus på følgende strategiområder: samarbeid, kvalitetssikring, produkt- og opplevelsesutvikling, synlighet og salg/distribusjon.

Gjennom nærmere 2 år jobbet Kvæfjord Matkultur i tråd med den vedtatte strategiplanen og gjennomført aktiviteter etter vedtatt plan. Med bakgrunn i de gode resultatene vedtok nettverket våren 2019 å gjøre en rekrutteringsjobb før de tok en avgjørelse om veien videre. Våren og høsten 2018 ble 10 nye medlemmer rekruttert inn, og nye og gamle medlemmer besluttet å etablere selskapet Kvæfjord Matkultur SA. Det ble utarbeidet vedtekter for selskapet, og stiftelsesmøtet fant sted 18. september 2019. Kvæfjord Matkultur SA ble etablert 16. januar 2020.

Det nye selskapet søkte om støtte fra Innovasjon Norge til et 3-årig hovedprosjekt og fikk innvilget støtte sensommeren 2020. Hovedprosjektet ble avsluttet høsten 2023. Nå står nettverket på egne bein.

Lyst å bli med medlem i Kvæfjord Matkultur?

Medlemskriterier

For primærprodusenter er det kun virksomheter fra følgende geografiske områder som kan tas opp som medlemmer: Hinnøy, Andøy, Grytøy, Bjarkøy, Kjøtta og Sandsøy, heretter betegnet som øyriket. I tillegg kan enkelte, relevante samarbeidspartnere utenfor øyriket søke om medlemskap.

Som medlemmer kan det opptas virksomheter som produserer og /eller videreforedler mat og drikke, eller som tilbyr tjenester i tilknytning til lokal matproduksjon. Produksjon av mat og drikke skal ha en klar intensjon om bruk av merket «Kvæfjord Matkultur».

Formål

Foretaket har til formål og fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten, ved etablering av gode løsninger for salg, markedsføring og distribusjon av medlemmenes produkter og tjenester.  Arbeidet i nettverket skal bidra til å utvikle medlemmene til profesjonelle aktører som leverer kvalitetssikrede produkter, opplevelser og tjenester med hovedfokus på lokalmat til utvalgte målgrupper.

Organisering av foretaket

Foretaket har et styre med tre medlemmer og en daglig leder som tilsettes av styret. I styret sitter følgende medlemmer: Frode Vik (daglig leder), Susanne Hentschel og Johan Helge Elde. I tillegg vil ekstern kompetanse engasjeres når dette er formålstjenlig.

Forventinger

Økte inntektsmuligheter, økt synlighet og økt matstolthet. Økt trygghet for den enkeltes virksomhet gjennom å være en del av et fellesskap.             

Forpliktelser

En virksomhet som produserer, videreforedler, tilbereder og selger mat og drikke må følge norske lover og forskrifter som er spesifikke for sin virksomhet. Det gjelder for eksempel alle pålegg og retningslinjer fra Mattilsynet, men også lovverk knyttet til bokføring, dyrevelferd, arbeidsmiljø, forurensning mm. Alle må ha et fungerende kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller krav til dokumentasjon. Det følger et stort ansvar med det å produsere og selge mat, det er derfor svært viktig at alle i nettverket har sørget for forsikringer av egne produkter og eventuelle skade på tredjeperson. Den enkelte produsent må også sørge for forsikring av egne ansatte/medhjelpere.

For å få et optimalt utbytte av nettverkessamarbeidet må alle medlemmene forplikte seg til å bidra med engasjement og den egeninnsats man har vedtatt. Tillit til hverandre, dele på kunnskap og bidra til å skape et positivt felleskap vil være avgjørende for å nå felles målsetninger.

Ønsker du mer informasjon, og har spørsmål om nettverket er det bare å ta kontakt med oss.